Βιβλιογραφία

Παρατίθενται βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας περιληπτικής ιστορίας του νησιού, τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω:

Αγγελοπούλου Ν., Γ. Απέργης και Μ. Σκλάβος, Πρόγραμμα καταγραφής-αποτύπωσης-τεκμηρίωσης των οχυρωμένων οικισμών των ιστορικών χρόνων στο νησί της Τήνου (προκαταρκτική εξέταση)", στο Μ. Φώσκολος (επιμ.), Όψεις της Τήνου των κλασικών χρόνων. Πρακτικά του Β΄ Ιστορικού Συνεδρίου Τήνου, Τήνος 31/7-1/8 2016, Τήνος 2019, 69-110.

Αγγελοπούλου Α., (επιστημονική επιμέλεια), Από τον κόσμο του Ομήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή Εποχή. From Homar’s world. Tenos and the Cyclades in the Mycenaean Age, Τήνος, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, 12/7 - 14/10/2019, Υπουργείο Πολιτισμού Και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Πoλιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2019.

Δεσπίνης Γ., Ανασκαφή Τήνου, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (1979), 228-235.

Demoulin H., Inscriptions de Ténos, Revue de l’instruction publique en belgique 1902, 388-390.

Demoulin H., Fouilles et inscriptions de Ténos, Musée Belge 8 (1904), 65-100.

Despinis G., Kykladische Grabstelen des 5./4. Jh. v. Chr, Antike Plastik 7 (1967), 77-86.

Étienne R., Κούρου Ν. & Σημαντώνη-Μπουρνιά Ε., Η Αρχαία Τήνος, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 2013.

Κοντολέων Ν., Ευρήματα εκ Τήνου, Αρχαιολογική Εφημερίς 1939-1941, Παράρτημα, 23-24.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή εν Τήνω, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 104 (1949), 122-134.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή εν Τήνω, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 105 (1950), 264-268.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή εν Τήνω, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 107 (1952), 533-546.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή εν Τήνω, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 108 (1953), 258-267.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή εν Τήνω, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 110 (1955), 258-263.

Κοντολέων Ν., Ανασκαφή Τήνου, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 113 (1958), 220-227.

Kontoleon N., Frühgriechische Reliefkunst, Αρχαιολογική Εφημερίς 1969, 215-236.

Κούρου Ν., Το παλαιότερο τείχος του Ξώμπουργου στα πλαίσια των Κυκλαδικών οχυρώσεων, στο Τήνος, Κάτω Μέρη. Πρακτικά συνεδρίων Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, Αθήνα 2001, 25-41.

Κούρου N., H Τήνος κατά την Πρώϊμη Εποχή του Σιδήρου, στο: N. Χρ. Σταμπολίδης & A. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος, 1-4 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004, 427-436.

Κούρου Ν., «Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Τήνου», στο π. Μ. Φώσκολος (επιμ.), Τήνος. Ιστορία και πολιτισμός, Τήνος 2005, 187-212.

Κούρου Ν., «Θρησκευτική παράδοση και υπαίθρια ιερά κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους (1100-600 π.Χ.)», στο Κ. Δανούσης και Κ. Τσικνάκης (επιμ.), Ministerium Historiae. Τιμή στον π. Μάρκο Φώσκολο, Τήνος 2017, 323-337.

Kourou N., From the Dark Ages to the rise of the Polis in the Cyclades: The case of Tenos, στο: A. Mazarakis Ainian (επιμ.), The “Dark Ages” Revisited. Acts of an International Symposium in Memory of William D.E. Coulson. University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Vol. I, University of Thessaly Press, Volos 2011, 399-414.

Κούρου Ν., Το Θεσμοφόριο της Τήνου, στο Μ. Φώσκολος (επιμ.), Όψεις της Τήνου των κλασικών χρόνων. Πρακτικά του Β΄ Ιστορικού Συνεδρίου Τήνου, Τήνος 31/7-1/8 2016, Τήνος 2019,175-209.

Κουτελάκης Χ., Τήνος. Αρχαία και Χριστιανική. Προβλήματα και απαντήσεις για το παρελθόν της. Προσέγγιση Αρχαιολογική-Ιστορική-Μυθολογική-Φιλολογική. Αθήνα 2001.

Κουτελάκης Χ., Προϊστορικά της νήσου Τήνου, Αθήνα 2012.

Κουτελάκης Χ., Τήνος. Αρχαία και Χριστιανική. Προβλήματα και απαντήσεις για το παρελθόν της. Προσέγγιση Αρχαιολογική-Ιστορική-Μυθολογική-Φιλολογική. Τόμ. Α΄. Έκδοση 3η. Αθήνα 2015.

Σαμαράς Ε., Τα επιτάφια μνημεία των κλασικών χρόνων στην Τήνο, στο Μ. Φώσκολος (επιμ.), Όψεις της Τήνου των κλασικών χρόνων. Πρακτικά του Β΄ Ιστορικού Συνεδρίου Τήνου, Τήνος 31/7-1/8 2016, Τήνος 2019,211-231.

Σημαντώνη-Μπουρνιά Ε., The Fall of Troy once again, στο: Ν. Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), Φως Kυκλαδικόν. Tιμητικός Tόμος για τον Nικόλαο Zαφειρόπουλο, Ίδρυμα N.Π. Γουλανδρή-Mουσείο Kυκλαδικής Tέχνης Αθήνα 1999, 158-177.

Σημαντώνη-Μπουρνιά Ε., ΙΙ. Η Τήνος και η γέννηση της ελληνικής εικονογραφίας. Η ανάγλυφη κεραμική, στο: R. Étienne, Ν. Κούρου, & Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Η Αρχαία Τήνος, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 2013, 98-122.

Simantoni-Bournia E., La céramique grecque à reliefs. Ateliers insulaires du VIIIe siècle au VIe siècle av. J.-C., Hautes études du monde gréco-romain 3, Genève 2004.

Φιλανιώτου Ο., Τήνος, στο: Α. Γ. Βλαχόπουλος (επιμ.), Αρχαιολογία. Νησιά του Αιγαίου, Εκδοτικός Οίκος «Μέλισσα», Αθήνα 2005, 223-225.

Kourou N., Tenos-Xobourgo. A new defensive site in the Cyclades, στο Karageorghis V. & C. Morris (επιμ.), Defensive settlements of the Aegean and the Eastern Mediterranean after c.1200 B.C. Proceedings of an international workshop held at Trinity College, Dublin, 7th-9th May, 1999, Λευκωσία 2001, 171-191.

Kourou N., Tenos-Xobourgo. From a refuge place to an extensive fortified settlement, στο M. Stamatopoulou και M. Yeroulanou (επιμ.), Excavating Classical culture. Recent archaeological discoveries in Greece, Oxford 2002, 255-268

Kourou N., From the Dark Ages to the rise of the polis in the Cyclades. The case of Tenos, στο A. Mazarakis Ainian (επιμ.), The “Dark Ages” revisited. Acts of an international symposium in memory of William D.E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Volos 2011, 399-414.

Moscati Castelnuovo L., Tenos in epoca arcaica e classica, Macerata 2007.

Related Articles